ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING ΚΑΙ ΑΕΞΑΕ)

2012-10-12 08:38
 1. Belawati, T. & Zuhairi, A. (2007). The Practice of a Quality Assurance System in Open and Distance Learning: A case study at Universitas Terbuka Indonesia (The Indonesia Open University). International Review of Research in Open and Distance Learning 8(1). Retrieved on 26 April, 2010 from https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/340/782
 2. Birzea, C., Cecchini, M., Harrison. C., Krek, J. & Spajic-Vrkas, V. (2005). Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools. Retrieved on 27 April, 2010 from https://www.theewc.org/uploads/content/Tool_for_quality_assurance.pdf
 3. Brennan, J., Holloway, J. & Shah, T. (2001). Institutional Experiences of Quality Assessment in Higher Education, Open University, the United Kingdom. OECD publication. Retrieved on 28 April, 2010 from https://www.oecd.org/dataoecd/49/23/1871706.pdf
 4. Coomaraswamy, U., Rama, K. & Hope, A. (2009). Quality Assurance Toolkit for Distance Higher Education Institutions and Programmes. Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning. Retrieved on 30 April, 2010 from https://www.col.org/SiteCollectionDocuments/HE_QA_Toolkit_web.pdf
 5. Costes, N., Crozier, F., Cullen, P., Grifoll, J., Harris, N., Helle, E., Hopbach, S., Kekalainen, H., Knezevic, B., Sits, T. & Sohm, K. (2008). Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Second ENQA Survey. ENQA: Helsinki, Finland. Retrieved on 30 April, 2010 from https://www.enqa.eu/files/ENQA%20Occasional%20papers%2014.pdf
 6. Daniel, J. & Kanwar, A. (2006). Quality assurance for open, distance and eLearning: Issues for developing countries. World Bank Joint Client-Staff Learning Seminar on Quality Assurance in Tertiary Education (18-20 June 2006). Retrieved on 8 April, 2010 from https://www.col.org/resources/speeches/2006presentations/Pages/2006-06-20.aspx
 7. Ehlers, U. (2004). Quality in E-Learning From a Learner’s Perspective. European Journal of Open, Distance and E-Learning (1). Retrieved on 5 May, 2010 from https://www.eurodl.org/?p=archives&year=2004&halfyear=1
 8. European Network for Quality Assurance in Higher Education. (2010). ENQA statement on the European Commission’s Report on Progress in Quality Assurance.  Helsinki: ENQA. Retrieved on 9 May, 2010 from https://enqa.eu/files/ENQA_Statement_on_EC_report.pdf
 9. Jung, I. (2005). Quality Assurance Survey of Mega-universities.  Στο McIntosh, C. & Voroglou, Z. (Eds.). Lifelong Learning and Distance Higher Education. COL Perspectives on Distance Education Series. Retrieved on 20 June, 2010 from https://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141218e.pdf
 10. Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Ν. (2007). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg
 11. Leckey, J. & Neill, N. (2001). Quantifying Quality: the importance of student feedback. Quality in Higher Education, 7(1), pp. 19-32. Retrieved on 2 September, 2010 from https://dx.doi.org/10.1080/13538320120045058
 12. Λιοναράκης, Α. & Βαβουράκη Α. (2005). Διαρκής εξ αποστάσεως επιμόρφωση του ακαδημαϊκού προσωπικού – η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ), Proceedings of the 3d International Conference on Open and Distance Learning – Applications of Pedagogy and Technology (τόμ. Α, σελ. 259 - 272), Αθήνα, Προπομπός
 13. Λιοναράκης, Α. & Παπαδημητρίου, Δ. (2003). The quality of the learning experience: a comparative study between open distance and conventional education. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 4(2). Retrieved on 20 June, 2010 from https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde10/index.htm
 14. Λιοναράκης, Α. (2001a). Για ποια «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» μιλάμε; Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΑΠ, Πάτρα). Retrieved on 12 February, 2010 from https://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/34.htm
 15. Miranda, R. & Teixeira, A. (2005). Quality in ODL. Στο Koen DePryck και άλλοι (επιμ.) Getting Started with Open & Distance Learning. Coronet Books Inc. Retrieved on 20 June, 2010 from https://www.odlexpert.net/getstart/
 16. Παπαδημητρίου Σ. & Λιοναράκης Α. (2010a). Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, τομ.6 αρ.1 (2010). Retrieved on 21 March, 2011 from https://journal.expertones.gr/index.php/openjournal/article/view/103
 17. The European Higher Education Area: Joint declaration of the European Ministers of Education. (1999). Retrieved on 14 May, 2010 from https://www.bologna-berlin2003.de/pdf/ bologna_declaration.pdf
 18. Φεσάκης, Γ. & Μαρουδή, Ε. (2007). Ζητήματα ποιότητας σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης μέσω διαδικτύου για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο Λιοναράκης, Α. (Ed.) (2007). Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL 2007): Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. Αθήνα: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
 19. Wiers-Jenssen, J., Stensaker, B. & Grogaard, J. B. (2002). Student Satisfaction: towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in Higher Education, 8(2), pp. 183-195. Retrieved on 2 September, 2010 from https://dx.doi.org/10.1080/1353832022000004377
 20. Williams, J. & Cappuccini-Ansfield, G. (2007). Fitness for Purpose? National and Institutional Approaches to Publicising the Student Voice. Quality in Higher Education, 13(2), pp. 159-172. Retrieved on 2 September, 2010 from https://dx.doi.org/10.1080/13538320701629186
Πίσω