Online Βιβλιογραφία

ONLINE LEARNING

2012-10-12 08:52
Barbour, M. (2009). State of the Nation: K-12 Online Learning in Canada. INACOL. Διαθέσιμο στο Δικτυακό τόπο : https://www.inacol.org/research/docs/iNACOL_CanadaStudy10-finalweb.pdf U.S. Department of Education. (2007). Connecting Students to Advanced Courses Online. Innovations in Education. WestED. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www2.ed.gov/admins/lead/academic/advanced/coursesonline.pdf (4/1/2012). U.S. Department of Education. (2010). Evaluation of evidence-based practices...

HOMESCHOOL

2012-10-12 08:51
Ray, B. (2011a). Careful Study Finds Homeschool Advantage: A Review of Martin-Chang, Gould, and Meuse, 2011. National Home Education Research Institute. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.nheri.org/HomeschoolAdvantage.pdf (20/3/2012). Ray, B. (2011b). 2.04 Million Homeschooled Students in the United States in 2010. National Home Education Research Institute. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.nheri.org/HomeschoolPopulationReport2010.pdf (20/3/2012). Ray, B. (2011c)....

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ VIRTUALSCHOOL

2012-10-12 08:39
https://www.wested.org/online_pubs/virtualschools.pdf (a study of virtual school  in the United States ) Clark, T. (2000). Virtual High Schools: State of the States. A Study of Virtual High School Planning and Operation in the United States. U.S.A.: Center for the Application of Information Technologies. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.imsa.edu/programs/ivhs/pdfs/stateofstates.pdf (27/12/2011). Clark, T. (2001). Virtual Schools : Trends and Issues. A Study of Virtual...

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2012-10-12 08:39
Project to Investigate Improving Literacy and Numeracy Outcomes of Distance Education Students in the Early Years of Schooling Τόμος Α: https://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/DE1EBDC4-7BC1-4BB9-8CFC-F4B50D75E47C/7978/DESTVol1.pdf και Τόμος Β: Dole, S., Yelland, N., Latham, G., Fehring, H., Wilks, A., Faulkner, J., Lowrie, T., Lee, L., Masters, J., & Glynn, T. (2005). Project to investigate improving literacy and numeracy outcomes of distance education students in the early years of...

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING ΚΑΙ ΑΕΞΑΕ)

2012-10-12 08:38
Belawati, T. & Zuhairi, A. (2007). The Practice of a Quality Assurance System in Open and Distance Learning: A case study at Universitas Terbuka Indonesia (The Indonesia Open University). International Review of Research in Open and Distance Learning 8(1). Retrieved on 26 April, 2010 from https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/340/782 Birzea, C., Cecchini, M., Harrison. C., Krek, J. & Spajic-Vrkas, V. (2005). Tool for Quality Assurance of Education for Democratic...

EDUCATIONAL TELEVISION AND VIDEO

2012-10-12 08:37
Karunanayaka, S. & Wijeratne, R. (2005). Educational Media in Sri Lanka. In : U. Reddi & S. Mishra (Εds.), Educational media in Asia (pp. 55-66). Vancouver: Commonwealth of Learning. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.col.org/PublicationDocuments/pub_PS_EdMedia_Asia.pdf (6/2/2012). Vyas, R.V., Sharma, R. C. & Kumar, A. (2002). Educational Television in India. Turkish Online Journal of Distance Education, October 2002 ISSN 1302-6488 Vol. 3 No. 4. Retrieved 2010,...

PODCASTING

2012-10-12 08:36
Meng, P. (2005). Podcasting and vodcasting: A white paper. Definitions, discussions, & implications. Retrieved 2010, November 28, from https://www.wssa.net/ WSSA/SocietyInfo/ProfessionalDev/Podcasting/Missouri_Podcasting_White_Paper.pdf Read, B. (2007). How to Podcast campus lectures. Chronicle of Higher Education. Retrieved  2010, November 10 from https://chronicle.com/section/ Home/5/ https://chronicle.com/article/How-to-Podcast-Campus-Lectures/25128 Guthrie, R. & Soe,...

ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
Φιλιππίδη Α., Κόμης Β., & Τσέλιος Ν. (2010). Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση Moodle.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1703 Ανακτήθηκε στις 16/03/2011. Μουζάκης Χ., & Τζιωρτζιώτη Χ. (2009).  Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Μια προσέγγιση Μικτής...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
Fjeld, M., Lauche, Kr., Bichsel. M.,Voorhorst. Fr., Krueger H. & Rauterberg. M. (2002). Physical and Virtual Tools: Activity Theory Applied to the Design of Groupware. Computer Supported Cooperative Work 11: 153-180. ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.hcirn.com/ref/reff/fjel 02.php. Ανακτήθηκε στις 30/10/2010. Κοκκινίδη Χ., Κουτσούγκουλος Ι., Παπαδοπούλου Κ., Πασχαλίδου Μ. (2008).   Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management...

OPEN AND DISTANCE EDUCATION

2012-10-12 08:34
Goodyear, P.,(1999). Pedagogical frameworks and action research in open and distance learning. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL). ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.eurodl.org/ . Ανακτήθηκε στις 30/10/2010. Thurmond, V., Wambach, K. (2004). Understanding Interaction in Distance Education. A review of the literature, International Journal of instructional Technology & Distance Learning. Retrieved 2010, November 11 from...

E-LEARNING IN EDUCATION

2012-10-12 08:33
Παπαδάκης Σ., Παπαρρίζος Κ., & Ρώσσιου Ε. (2006). Αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1124. Ανακτήθηκε στις 16/03/2011. Πανέτσος Σ., (2006).  Αξιολόγηση της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών:...

WEB 2.0

2012-10-12 08:32
O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0 design patterns and business models for the next generation of software. Retrieved 10/11/2010 from  https://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-isweb-20.html Καρασαββίδης Η., & Θεοδοσίου Σ. (2010). Η εφαρμογή τεχνολογιών Web 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση σχεδιασμού μιας δραστηριότητας Wiki.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών...

SITUATED COGNITION

2012-10-12 08:31
Brown. Β., Collins. Α. & Duguid. P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher. Vol.18 N1, pp. 32-42. Διαθέσιμο στο δικτυακό    τόπο: https://www.Exploratorium.eddo/IFI/resources/museumeducation/situated.html.  Ανακτήθηκε στις 30/10/2010.

DISTRIBUTED COGNITION

2012-10-12 08:30
Hollan, J., Hutchins, E.& Kirsh D. (2000). Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Human-Computer Interaction Research. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.33.6906  Ανακτήθηκε στις 30/10/2010. Halverson, Ch. (2002). Activity Theory and Distributed Cognition: Or What Does CSCW Need to DO with Theories? Computer Supported Cooperative Work 11:   243-267. ∆ιαθέσιμο      ...

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

2012-10-12 08:29
Αναστασιάδης Π., Μανούσου Ε., Κουκούλης Ν., Σπανουδάκης Α., Στρατάκη Α., Καρβούνης Λ. (2009).  Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν ΣΟΣ- Μεσόγειος Θάλασσα. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1375 Ανακτήθηκε...

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ VITRUAL UMGEBUNGEN

2012-10-12 08:29
Παπαχρήστος Ν., & Βρέλλης Γ. (2011). Εικονικά Περιβάλλοντα Πολλών Χρηστών στην Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Second Life.   Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο καθηγητών πληροφορικής (Ιωάννινα, 1,2,3 Απριλίου 2011). ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://pdkap.sch.gr/praktika2011/Workshops/W6.pdf. Ανακτήθηκε στις 15-5-2011. Μπήτρος Ι., Δημητρόπουλος Λ., Βρέλλης Ι., Βέρρα Μ., Σιντόρης Χ., Αβούρης Ν. (2010). Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία.  .  Διαθέσιμο...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

2012-10-12 08:28
Wilson, B., Ludwig-Hardman, S., Thornam. C. & Dunlap, J. (2004). Bounded Community: Designing and facilitating learning communities in formal courses. The International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol 5, No3.Διαθέσιμο στο      δικτυακό τόπο: https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/204, Ανακτήθηκε στις 03/10/2010 Wenger, Ε. (1991). Communities of practice: where learning happens. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: ...