Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:04

Α-B
 

ALSIC - Apprentissage des Langues et Systemes d' Ιnformation et de Communication
Περιλαμβάνει άρθρα θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με αντικείμενο τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, τη ψυχογλωσσολογία, τις παιδαγωγικές επιστήμες και την πληροφοριακή. Κυρίως δημοσιεύει άρθρα στη γαλλική γλώσσα.
Departement de Linguistiique Appliquee et de Didactique des Langues, Universite Marc Bloch (Strasbourg)

 

Australian Educational Computing
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση.
Australian Council for Computers in Education (ACCE).

 

Australasian Journal of Educational Technology
Australian Journal of Educational Technology

Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως εκπαιδευτική τεχνολογία και εκπαιδευτικός σχεδιασμός, χρήση των τηλεπικοινωνιών στην εκπαίδευση, κ.ά. Από το 2004 εκδίδεται με νέο τίτλο "Australasian Journal of Educational Technology".
Australian Society for Educational Technology, Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education.


C


(Le) Cafe Pedagogique
'Αρθρα, κυρίως πρακτικά, για την ενσωμάτωση των ΤΠ&Ε στη διδασκαλία και για την υποστήριξη καινοτομιών στην εκπαίδευση.
L'association Cooperative pour l'Information et l'Innovation Pedagogique

Cahiers pedagogiques

Ειδική ηλεκτρονική έκδοση με νέα άθρα και επιλογές άρθρων από το έντυπο περιοδικό (το οποίο χρονολογείται απά το 1945). Δημοσιεύονται κείμενα σχολιασμού και αρθρά εργαλεία που συνδυάζουν την πράξη με τη θεωρία.
Cercle de Recherche et d’Action Pedagogiques

 

Canadian journal of learning and technology: La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie
Καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση με τη μάθηση. Τα άρθρα δημοσιεύονται στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Αssociation for Media and Technology in Education in Canada

Career and Technical Education Research

Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της επαγγελματικής και της τεχνικής εκπαίδευσης. Πριν το 2005 εκδιδόταν με τον τίτλο Journal of Vocational Education Research
Association for Career and Technical Education Research (ACTER)

 

Computers and Composition Online
Περιλαμβάνει υλικό για τις σχέσεις των νέων τεχνολογιών με όλες τις μορφές της γραπτής έκφρασης και τη διδασκαλία αυτής με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
University of Texas at Austin. Computer Writing and Research Lab.

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education
Αντικείμενο του περιοδικού είναι οι εφαρμογές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τάξη και η σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το περιοδικό περιλαμβάνει άρθρα με εφαρμογές πολυμέσων, και δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη για προσθήκη σύντομων παρατηρήσεων. Για την έκδοση του περιοδικού συνεργάζονται πέντε αμερικάνικες επιστημονικές ενώσεις.
Technology and Science Education (AETS), Technology and Mathematics Education (AMTE),
Technology and Social Studies Education (NCSS-CUFA),
Technology and English Education (CEE) Educational Technology (SITE)

 

E - F – G

 

Educational Technology & Society
Ο ορίζοντας δράσης του περιοδικού είναι πολύ ευρύς. Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως: αρχιτεκτονικές για συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συνεργατική διδασκαλία, παιδαγωγικές εκδόσεις, εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
International Forum of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force

Educational Technology Review

Τα άρθρα του αφορούν την εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης. Online από τόμο 9, 2001.
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

 

e-JIST: _e-Journal of Instructional Science and Technology
Αφορά σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης σε περιβάλλοντα βασισμένα στις νέες τεχνολογίες.
University of Southern Queensland, Australia

e-Learning
Το περιοδικό είναι προσανατολισμένο στη μελέτη και έρευνα της e-learning και στις διαφορετικές όψεις της, όπως την παιδαγωγική, κοινωνιολογική, οικονομική, φιλοσοφική και πολιτική.
Symposium Journals, U.K.
 

ELEED: e-Learning and education

Παρουσιάζονται τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα που αφορούν στο ευρύ φάσμα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
FernUniversitat Hagen, CampusSource
 

Electronic Journal of e-Learning  
Θέματα από θεωρητική και πρακτική σκοπιά σχετικά με τη μελέτη, την υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
Academic Conferences Limited

Electronic Journal of Literacy through Science

Βασικός στόχος του περιοδικού είναι να εστιάσει στα θέματα εγγραματισμού μέσω των Θετικών Επιστημών. Αναλυτικότερα τα θέματα που καλύπτει είναι Γλωσσική ανάπτυξη και Θετικές Επιστήμες, Διγλωσσία και Θετικές Επιστήμες και ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός.
San Jose State University

 

Electronic Journal of Science Education Archive Page, The
Περιλαμβάνει πρόσφατα άρθρα πάνω στον τομέα της επιστήμης της πληροφόρησης και εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, καθώς επίσης πληροφορία και έρευνα που σχετίζεται με εκδόσεις πάνω στην επιστήμη της εκπαίδευσης.
University of Nevada, Reno

Electronic School
Περιλαμβάνει παιδαγωγικά θέματα σε σχέση με την ψηφιακή εποχή και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το έτος 2003 δημοσιεύει άρθρα επιλεμένα από το American School Board Journal στην ίδια θεματική.
National School Board Association


I

 .....
Information Technology and Disabilities
Ασχολείται με θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Equal Access to Software and Information (EASI)

Interactive Educational Multimedia
Περιέχει άρθρα που σχετίζονται με θέματα όπως : εκπαιδευτικά πολυμέσα, μάθηση και διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και αξιολόγηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η αγγλική.
ICE - Universitat de Barcelona

Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning
Τα άρθρα του αφορούν στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίες σε όλες της τις μορφές στην ανώτερη εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει σαν υπόδειγμα ηλεκτρονικού περιοδικού και να βοηθήσει στη διάδοση και την αποδοχή των ηλεκτρονικών εκδόσεων ως νόμιμο και πολύτιμο εργαλείο.
Wake Forest University. North Carolina

Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects

To περιοδικό πραγματεύεται τα αντικείμενα μάθησης στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 2005.
Informing Sciences Instute

 

International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology
Σκοπός του περιοδικού είναι η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής, σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Distance Education Centre, The University of the West Indies, West Indies & Cape Peninsula University of Technology, South Africa

 

International Journal of Educational Technology
Παρέχει πρόσβαση σε άρθρα ποιοτικής έρευνας στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Τα άρθρα προέρχονται από μελετητές, επαγγελματίες, σχεδιαστές πολιτικής και ερευνητές στον τομέα των βασισμένων στον υπολογιστή εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
University of Illinois at Urbana-Champaign. University of Western Australia

 

Interpersonal Computing and Technology Journal
Τα άρθρα του εστιάζουν στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή και σε παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη χρήση των Η/Υ και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Association of Educational Communication and Technology

 

J

Journal of Asynchronous Learning Networks
Αντικείμενο του περιοδικού είναι η online μάθηση. Δημοσιεύει κυρίως εμπειρικές έρευνες στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό να ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός για της τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις.
Sloan Consortium (of Institutions and Organizations Committed to Quality Online Education)

JIME - Journal of Interactive Media in Education
To περιοδικό έχει ως αντικείμενο την παιδαγωγική χρήση των διαδραστικών πολυμέσων και τη συμβολή τους στη μάθηση και στην κατανόηση. Περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία, όπως, η παράλληλη προβολή συζητήσεων των αναγνωστών, η ενσωμάτωση πολυμέσων και η ενσωμάτωση διαδικασιών open peer review.
Knowledge Media Institute, The Open University, U.K.

Journal of Information Technology Education
Η online έκδοση του έντυπου περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφόρησης δίνοντας έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές και σε άρθρα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις.
Informing Sciences Instute

Journal of Interactive Online Learning
Περιοδικό που ασχολείται με τη διαδραστική online μάθηση. Στόχος του είναι η διάδοση της έρευνας και η κατανόηση της αναγκαιότητας της online εκπαίδευσης.
National Center for Online Learning Research, University of Alabama & University of Idaho

Journal of Special Education Technology
Τα άρθρα και οι πληροφορίες του περιοδικού αφορούν σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών στο χώρο της ειδικής αγωγής.
Technology and Media Division, Council of Exceptional Children

Journal of Technology Education
Περιέχει θέματα σχετικά με την τεχνολογική εκπαίδευση. Τα άρθρα πρέπει να εστιάζουν στην έρευνα, φιλοσοφία και θεωρία της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επιπλέον το περιοδικό δημοσιεύει βιβλιοκριτικές, περιεκτικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, καθώς επίσης τις αντιδράσεις στα προηγουμένως δημοσιευμένα άρθρα
International Technology Education Assoc. & Council on Technology Teacher Education

Journal of Technology, Learning and Assessment (The)

Τα άρθρα του αφορούν τις προσπάθειες που γίνονται για το συνδυασμό της τεχνολογίας με τη μάθηση και την αξιολόγηση.
Technology and Assessment Study Collaborative & Boston College. Center for the Study of Testing, Evaluation and Educational Policy

 

K - M

 
Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments
Επίκεντρο της θεματολογίας του περιοδικού είναι το σημείο όπου συναντιώνται οι τομείς της ρητορικής, της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής. Κάθε τεύχος του περιοδικού αφιερώνεται σε μια ειδική πτυχή αυτής της αλληλεπίδρασης.
Co-editors, Daniel Anderson, University of North Carolina at Chapel Hill & Kristine Blair, Bowling Green State University.

Meridian: a Middle School Computer Technologies Journal
Περιέχει υλικό που αφορά τη χρήση υπολογιστών στη σχολική τάξη. Στοχεύει στη διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.
NC State University

 

R

Reading Online
Έχει ως θέμα τις πρακτικές και την έρευνα στον τομέα του γραμματισμού. Εστιάζει τόσο στην ανάγνωση όσο και στους νέους τύπους γραμματισμού, όπως του ψηφιακού, των πολυμέσων κλπ. Περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για διεθνείς έρευνες και εκθέσεις, το International Perspectives, καθώς και τμήμα που ασχολείται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις διδακτικές πρακτικές.
International Reading Association

 

T

Technology, Pedagogy and Education
Τα άρθρα του ασχολούνται με την υποστήριξη και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το γεγονός της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιοδικό εξετάζει τις επιδράσεις που έχει η εκπαιδευτική τεχνολογία στη μάθηση, στο πρόγραμμα σπουδών, στους μαθητές και σε διάφορους άλλους τομείς.
Triangle Journals

 

Transformations: Liberal Education in the Digital Age
To περιοδικό πραγματεύεται την έννοια της "ψηφιακής εγγραματοσύνης" και τη σημασία της για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Επιχειρεί να αποτελέσει ένα φορουμ διαλόγου μεταξύ σπουδαστών, καθηγητών, βιβλιοθηκονόμων και ειδικών πληροφόρησης με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων πρακτικών στις θεωρητικές σπουδές.
Associated Colleges of the South

Turkish Online Journal of Educational Technology
Περιοδικό με αντικείμενο την εκπαιδευτική τεχνολογία. Εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο.
Editors, Associate Prof. Dr. Aytekin Isman, Sakarya University & Prof. Dr. Jerry Willis, Louisiana State University

Turkish Online Journal of Distance Education
Τα άρθρα του εστιάζουν σε θέματα διάδοσης της έρευνας και της πληροφορίας σε φοιτητές που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιοδικό επισημαίνει την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και δίνει έμφαση στις στρατηγικές, τις πρακτικές και τις τάσεις στις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιεί την αγγλική.
Anadolu University Yunusemre Campus, Eskisehir, Turkey

Πίσω