ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2012-10-12 08:39
 1. Project to Investigate Improving Literacy and Numeracy Outcomes of Distance Education Students in the Early Years of Schooling Τόμος Α: https://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/DE1EBDC4-7BC1-4BB9-8CFC-F4B50D75E47C/7978/DESTVol1.pdf και Τόμος Β: Dole, S., Yelland, N., Latham, G., Fehring, H., Wilks, A., Faulkner, J., Lowrie, T., Lee, L., Masters, J., & Glynn, T. (2005). Project to investigate improving literacy and numeracy outcomes of distance education students in the early years of schooling. Vol 1, 2. Canberra: Department of Education Science and Training. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.dest.gov.au/sectors/school_education/publications_resources/profiles/projectlitnumoutcomesdistanceed.htm (10/12/2011).
 2. Higgins, A. (1994). A Background to Rural Education Schooling in Australia. Journal of Research in Rural Education, Spring, 1994, Vol.10, No 1, pp.48-57. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.jrre.psu.edu/articles/v10,n1,p48-57,Higgins.pdf (10/11/2011).
 3. Barbour, M. (2009). State of the Nation: K-12 Online Learning in Canada. INACOL. Διαθέσιμο στο Δικτυακό τόπο : https://www.inacol.org/research/docs/iNACOL_CanadaStudy10-finalweb.pdf
 4. CDEC & UNICEF ROSA. (2009). Open and Distance Learning for Basic Education in South Asia. Its potential for hard-to-reach children and children in conflict and disaster areas. United Nations Children’s Fund 2009 - Regional Office for South Asia (UNICEF ROSA) and    Cambridge Distance Education Consultancy. Kathmandu, Nepal. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.unicef.org/rosa/ODL_Report_(Final_version)___10_Dec_09.pdf (3/2/2012).
 5. HSLDA, (2009). Homeschool Progress Report 2009 : Academic Achievement and Demographics. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.hslda.org/docs/study/ray2009/2009_Ray_StudyFINAL.pdf (20/3/2012).
 6. HSLDA (2011). Home Schooling in the United States: A Legal Analysis. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.hslda.org/laws/analysis/New_York.pdf (10/1/2012).
 7. Stevens, K. (1994). Australian Developments in Distance Education and Their Implications for Rural Schools. Journal of Research in Rural Education, Spring, 1994, Vol.10, No1, pp.78-83. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.jrre.psu.edu/articles/v10,n1,p78-83,Stevens.pdf (10/12/2011).
 8. Unesco. (2002). Open and Distance Learning. Trends, Policy and Strategy Considerations. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463e.pdf (1/5/2012).
 9. UNESCO (2004). Improving the quality of primary school through distance education. Paris : UNESCO.  Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146654e.pdf (1/5/2012).
 10. UNESCO (n.d.). State of teacher education in the Asia/Pacific region: report on Afghanistan. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/Documents/status_of_teachers/Afghanistan.pdf (6/2/2012).
 11. Yenilmez, K. (2008). Open Primary Education School Students’ Opinions about Mathematics Television Programmes. Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE, October 2008, Volume: 9, Number: 4, Article 13. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde32/pdf/article_13.pdf (5/2/2012).
 12. Κιουλάφας, Κ., Παπαδημητρίου, Α., Καθαράκη, Μ., Πραχαλιάς, Χ., Δελής, Η., Δάρρας, Α. (2008). Ανάλυση Προϋποθέσεων και Συνθηκών Εφαρμογής Συστήματος Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη Δια Βίου Εκπαίδευση. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΚΤ. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=50&bitstream=50_01#page/1/mode/2up (2/4/2012).
Πίσω