Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

2020-05-08 18:32

Η ερευνητική ομάδα Media Pedagogy του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διοργανώνουν το 1ο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου συνέδριο με θεματολογία σχετική με την μετάπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της χώρας μας.

Ιστότοπος συνεδρίου: https://www.mediapedagogy.gr/econf/

Ημερομηνίες συνεδρίου:  3, 4 & 5 Ιουλίου 2020.

Τόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά on line.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες από το χώρο της εκπαίδευσης, το 1ο διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο επικεντρώνεται στις επίκαιρες εξελίξεις που βιώνουµε όλοι µας λόγω της πανδηµίας από τον Κορονoϊό. Η πανδηµία, που είναι παγκόσµια, επηρεάζει άµεσα υποσυστήµατα όπως η οικονοµία (παύση του εµπορίου), η υγεία (ετοιµότητα του συστήµατος υγείας, χιλιάδες θάνατοι) και η εκπαίδευση (κλείσιµο του σχολείου στην παραδοσιακή του µορφή). 

Αναφορικά µε την εκπαίδευση, η πανδηµία αναδεικνύει µε τον πιο αναγνώσιµο τρόπο κενά σε υποδοµές και ελλειµµατικές εκπαιδευτικές πολιτικές που σχετίζονται προφανώς µε το επίπονο πλαίσιο «δηµοσιονοµικής σύγκλισης» της δεκαετίας που διανύσαµε και θέτει στο επίκεντρο θέµατα εκπαίδευσης, νέων µορφών διδασκαλίας και ψηφιακών µέσων επιµόρφωσης και πολλά άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο ρόλο της ΨΗΦΙΑΚΟΤΗΤΑΣ (Digitalisierung) και της Τηλε-Καθηµερινότητας σε διάφορους κοινωνικούς τοµείς.                

Το κύριο ενδιαφέρον του Συνεδρίου επικεντρώνεται σε θέµατα εκπαίδευσης, όπως αυτά προκύπτουν και διαµορφώνονται από τις αρχές του Μαρτίου και πιο συγκεκριµένα µε την, ορθή, λόγω υγειονοµικών συνθηκών απόφαση να κλείσουν σχολεία σε συνδυασµό µε την απόφαση του υπουργείου να προωθήσει την µάθηση από το σπίτι. 

Το βασικό ερώτηµα που τίθεται στο Συνέδριο µπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Τι σηµαίνει η απόφαση για την εφαρµογή της για  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα και πως επηρεάζει πιο συγκεκριµένα: α) τον εκπαιδευτικό, β) τη διδασκαλία, γ) τις διαδράσεις των συµµετεχόντων, δ) την οργάνωση και το παιδαγωγικό έργο της σχολικής µονάδας, ε) την υποδοµή και τον εξοπλισµό, στ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών;

 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η καταγραφή,  µέσα από ουσιαστικό και επιστηµονικά δοµηµένο διάλογο,   των στάσεων   –   αντιλήψεων   -   προβληµατισµών και πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το νέο περιβάλλον µαθησιακής λειτουργίας το οποίο προέκυψε µετά την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δοµών της χώρας µας.

 

 

Πίσω