ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY

Περιεχόμενο μαθήματος :

Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι παιδαγωγικοί θεσμοί, οι δομές και τα μοντέλα ανάλυσής τους, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις και παραδείγματα της Επιστήμης, καθώς και οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έρευνας της

Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές ενότητες:

 • Σχέση Θεωρίας και Πράξης και δυσχέρειες κοινωνικότητας Παιδαγωγικού Λόγου
 • Επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του αντικείμενου της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Κύρια θεωρητικά Ρεύματα της Παιδαγωγικής (Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική Φιλοσοφία ρευμάτων και κινημάτων)
 • Βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικοποίησης
 • Πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών (θεσμοί, λειτουργίες και οργανωτικά σχήματα εκπαιδευτικών δομών)
 • Θεωρητικές παραδόσεις και εργαλεία έρευνας για την κατανόηση του εκπαιδευτικού πεδίου
 • Ειδικά και σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα (Εκπαιδευτικοί, Επικοινωνία, Διδασκαλία, Μορφές Μάθησης)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

σε επίπεδο γνώσεων:

 • οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης τη σχέση της με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το πεδίο της,
 • περιγράφουν το αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγική Επιστήμη και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της
 • εξηγούν και να επεξεργάζονται τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης δίνοντας παραδείγματα για το περιεχόμενό τους
 • νωρίζουν βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο και να είναι σε θέση να προσκομίζουν παραδείγματα προσέγγισης για κάθε μέθοδο
 • γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και να περιγράφουν σημαντικούς εκπροσώπους της
 • περιγράφουν τα σπουδαιότερα ερμηνευτικά μοντέλα αναφορικά με το φαινόμενο της Αγωγής και της Κοινωνικοποίησης των μαθητών

σε επίπεδο ικανοτήτων:

 • αναλύουν εκπαιδευτικές καταστάσεις στη βάση θεωρητικών σχημάτων που αναφέρονται σε μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας α) τον εκπαιδευτικό, β) την επικοινωνία και τη διαχείριση σχέσεων, γ) την οργανωτική δομή, δ)  τη διδασκαλία.
 • να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση των θεωρητικών προσεγγίσεων
 • να στοχάζονται και να ανασκευάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στη βάση της εκπαιδευτικής παρατήρησης

σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να εφαρμόζουν πειραματικά βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο
 • να δημιουργούν πειραματικά σενάρια διδασκαλία στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων
 • να μετασχολιάζουν επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών σεναρίων

Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις):

Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα):

 • Korn, F. (2012), Σοφός (Επιμ). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθηνα: ΙΩΝ
 • Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος

 

     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα):

 • Γκότοβος, Αθ. (1999). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Αθήνα. Gutenberg.
 • Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Αθήνα:  Μεταίχμιο
 • Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Gutenberg.
 • Mialaret, G. (1999).Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής. . Αθήνα. Τυποθήτω.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις):

Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις):

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 άξονες: α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους σε συγκεκριμένο παραδοτέο έργο που θεωρείται ως προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις και β) σε γραπτές τελικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο άξονα που διασφαλίζει το αναμενόμενο φόρτο εργασίας και μελέτης των φοιτητών κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Εγγραφή και εργασία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος στο Moodle.
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος
 • Ολοκλήρωση της παραδοτέους έργου σε ένα θέμα που απαρτίζεται από τρία μέρη:
 1. Δημιουργία επιστημονικής περίληψη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται από το διδάσκοντα, για την άσκηση του επιστημονικού λόγου και την επεξεργασίας της συγκεκριμένης παιδαγωγικής θεματικής
 2. Παρουσίαση της θεματικής στην ολομέλεια με τη χρήση PowerPoint
 3. Εκπόνηση δοκιμασιών (δραστηριοτήτων και ασκήσεις) διαφορετικών μορφών (4-6), π.χ. σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού λάθους, επί του παιδαγωγικού θέματος που μελετήθηκε

Ο συνολικός φόρτος εργασίας που κυμαίνεται μεταξύ 150-180 ωρών. Ακολουθεί ενδεικτική αποτύπωση:

 • δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή άσκηση): 13χ13=39 ώρες
 • κατ’ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης): 13 Χ 6= 78
 • εξετάσεις (προετοιμασία): 6  μέρες προετοιμασίας Χ 8 ώρες = 48

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος:

 • Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος
 • Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία σε χώρο του Π.Α.