Προστασία Νέων ή Αγωγή Μέσων στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης

Προστασία Νέων ή Αγωγή Μέσων στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης

 

 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ημερίδα

«Προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Παιδαγωγικά ζητήματα και προβληματισμοί»

Το βιβλίο, η τηλεόραση, το βίντεο, το κομπιούτερ και το διαδίκτυο αποτελούν μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σκόπιμα στα πλαίσια εκπαιδευτικών θεμάτων.  Ενώ η εργασία με τα μέχρι τώρα γνωστά μέσα στη διδασκαλία δεν συνοδεύονταν από ιδιαίτερα προβλήματα και μπορούσε να ελεγχθεί εύκολα, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν ή μόνο υπό προϋποθέσεις, όταν πρόκειται για χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες.

Έτσι λοιπόν όλοι οι συμμετέχοντες σε διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες χρειάζονται να κατέχουν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να αξιολογούν τις επικοινωνιακές διαδικασίες, στα πλαίσια της κοινωνίας της παγκοσμιοποίησης και ελέγχουν ως προς την «ακρίβεια του περιεχομένου» και την προσφορά και γενικότερα την ανταλλαγή των πληροφοριών.  Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για θέματα όπως, βία, ξενοφοβία, σατανισμός και πορνογραφία.

Η ημερήσια «προστασία των νέων στο διαδίκτυο» απευθύνεται σε όλους εκείνους που δρουν καθοριστικά στο σχολείο, στη διδασκαλία και γενικότερα στην εκπαίδευση και στοχεύει στην προώθηση βασικών μιντιακών ικανοτήτων που συνάδον στην ιδέα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο. Η ιδέα αυτή της προστασίας εγκλείει την παιδαγωγική επιταγή να στηρίξει τους νέους κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα νέα μέσα. Για αυτό το λόγω προτείνεται η επέκταση της παρούσας ημερίδας «προστασία των νέων στο διαδίκτυο» με μια μελλοντική ημερίδα «σερφάρισμα χωρίς κίνδυνο» που θα περιέχει εργαστηριακές δραστηριότητες και workshop.

 

Απευθύνεται: σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμιδών της εκπαίδευσης

Επικοινωνία: ' 22410 99224 ,lsofos@rhodes.aegean.gr, ' 22410 99236, tsamparli@rhodes.aegean.gr

Χρόνος: 11 Νοέμβριος 2006

Τόπος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτήριο Α, Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων

Στόχοι: 1. ευαισθητοποίηση σε θέματα στιγματισμού στο διαδίκτυο και απόκτηση επιχειρημάτων για την αιτιολόγηση της σπουδαιότητας της προστασία των νέων στο διαδίκτυο, 2. απόκτηση βασικών πληροφοριών σε 5 κεντρικές διαστάσεις της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο σε θεωρία και πράξη.

Θεματικές ενότητες:

  1. Βασικές παιδαγωγικές θέσεις
  2. Θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις
  3. Τεχνολογικά και θεσμικά μέτρα προστασίας
  4. Κοινωνικοψυχολογικές θέσεις
  5. Στρατηγικές δράσης στα πλαίσια της παιδαγωγικής των μέσων