Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)

METHODOLOGY OF CREATING DIGITAL EDUCATIONAL MATERIAL FOR FACE TO FACE AND DISTANCE SCHOOL EDUCATION

Περιεχόμενο μαθήματος

Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο που μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν κυρίως εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), είτε αυτή προσφέρεται ως δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μάθημα διαρθρώνεται σε τέσσερις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση οι φοιτητές μελετούν τη σχετική βιβλιογραφία και τις γενικές θεωρητικές αρχές του αντικειμένου (1ος κύκλος).  Στη δεύτερη φάση ερευνούν και καταγράφουν πρακτικές (εφαρμοσμένες) που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακών υλικών και στη συνέχεια (2ος κύκλος). Στην τρίτη φάση οι φοιτητές σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και δημιουργούν ψηφιακό υλικό με στόχο την εφαρμογή του σε πραγματική τάξη (3ος κύκλος). Κατά την τέταρτη φάση οι φοιτητές συντάσσουν ένα εκπαιδευτικό διδακτικό σενάριο που επεξηγεί την εφαρμογή του ψηφιακού υλικού στην τάξη (4ος κύκλος). Στο τέλος οι φοιτητές παρουσιάζουν και αποτιμούν την εργασία τους (5ος κύκλος).

Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τις ακόλουθες διδακτικές προσεγγίσεις:

 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Ψηφιακή αφήγηση
 • Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βίντεο
 • Διαδραστικός πίνακας

Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής φοιτητών στο μάθημα, στην πρώτη προσέγγιση μπορούν να εργαστούν έως και 20 φοιτητές, ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη έως 10. Οι φοιτητές που θα χωριστούν στις τρεις μεγάλες ομάδες θα πρέπει να συνεννοούνται μεταξύ τους, προκειμένου να αποκτήσουν μια θεματική συναντίληψη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (200-500 λέξεις):

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • να γνωρίσουν οι φοιτητές, σε θεωρητικό επίπεδο βασικές προσεγγίσεις δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • να σχεδιάσουν αλλά και να εκπονήσουν στη βάση επιλεγμένων μεθόδων ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό,
 • να παρατηρήσουν τις πραγματικές συνθήκες και δυσκολίες για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και
 • να στοχαστούν πάνω στη διαδικασία εκπόνησής του και τις συνθήκες εφαρμογής του στην τάξη.

ΠροαπαιτούμεναΔεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Η θεματική βιβλιογραφία θα προταθεί στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος.

 • Σοφός, Α./Kron, F. (2010): Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση των Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Carmigniani, J. & Furht, B. (2011). Augmented Reality: An Overview, in B. Furht (ed.), Handbook of Augmented Reality, pp. 3 – 46. DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6.
 • Klopfer, E., & Sheldon, J. (2010). Augmenting your own reality: Student authoring of science-based augmented reality games. New Directions for Youth Development, 128 (Winter), 85–94.
 • Squire, K., & Klopfer, E. (2007). Augmented reality simulations on handheld computers. Journal of the Learning Sciences, 16(3), 371 - 413.
 • Kordaki, M. and Agelidou, E. (2010). A learning design-based environment for online collaborative digital story telling: an example for environmental education. The International Journal of Learning, Volume 17, Issue 5, pp.95-106. (Applied Social Sciences Index and Abstracts)
 • Kordaki, M. and Psomos, P. (2014). An adaptive educational digital storytelling environment focusing on students' misconceptions. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Ed.) Proceedings of 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014), 10-12 March 2014, Valencia, Spain, pp. 6634-6641, ISBN:978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079.
 • Σοφός, Α (2009): Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση. Ρόδος: Π.Τ.Δ.Ε.).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις):

Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις):

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών προκύπτει από την  αξιολόγηση:

 • μιας γραπτής εργασίας (25%),
 • περιγραφή εφαρμογών και παραδειγμάτων (25%)
 • της ποιότητας του παραχθέντος προϊόντος (25%) και
 • του εκπαιδευτικού σεναρίου (25%).

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος