Δημητρακάκης Κωνσταντίνος: Ψηφιακός γραμματισμός και ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος: Ψηφιακός γραμματισμός και  ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος

«Ψηφιακός γραμματισμός και  ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού.».

Η έρευνα εστιάζει στο ρόλο του τεχνολογικού γραμματισμού στη βελτιστοποίηση του σχολικού γραμματισμού, στο ψηφιακό χάσμα ως έκφραση κοινωνικής, γνωστικής και οικονομικής ανισότητας και  στους τρόπους άμβλυνσης του ψηφιακού χάσματος με την ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού.

Η προτεινόμενη διατριβή θα ερευνήσει την άποψη των συμμετεχόντων μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών των σχολικών μονάδων για την επίδραση του τεχνολογικού εγγραμματισμού στις πρακτικές διδασκαλίας και στο περιβάλλον μάθησης.

Για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα, θα εξεταστούν τέσσερα κύρια ερευνητικά ερωτήματα:

  • Υπάρχει μεταξύ των ελλήνων μαθητών που φοιτούν σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο ψηφιακό χάσμα πρώτου επιπέδου και σε ποιο βαθμό;
  • Ποιες οι οικογενειακές και  ενδοσχολικές πρακτικές γραμματισμού στα Νέα Μέσα που έχουν ως βάση τις ΤΠΕ  και στις οποίες συμμετέχουν  οι μαθητές;
  • Ποιος  ο ρόλος μεταβλητών, όπως το φύλο, η κοινωνικοοικονομική και η μορφωτική κατάσταση των γονέων, η γεωγραφική περιοχή και το σχολείο  σε ένα «δεύτερου τύπου» ψηφιακού γραμματισμού;
  • Υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στις προαναφερθείσες πρακτικές γραμματισμού και σε ένα «δεύτερου τύπου» ψηφιακού γραμματισμού;