Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού [Development of audiovisual content]

Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού [Development of audiovisual content]

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται

εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο

παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφια-

κό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση.

Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα

βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλες

εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέ-

σουν εμπειρίες μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία

και αλληλεπίδραση με τις ταινίες και το εκπαιδευτικό

υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκ-

παιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτόνομο

αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση

της διδασκαλίας, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς

επίσης και ως μαθησιακός πόρος στο πλαίσιο της διαδι-

κτυακής εκπαίδευσης.