2010 Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση Μέσων

2010 Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση Μέσων

Σύνδεσμος προς το βιβλίο.

Σε αυτό το βιβλίο συνδυάζουμε θεωρητικές προσεγγίσεις με συλλήψεις δράσης και παραδείγματα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συμπεριλαμβάνουμε όλα τα Μέσα, προσεγγίζουμε τη διδασκαλία με τα Μέσα πραγματιστικά, γι' αυτό μιλάμε και για "σύζευξη των Μέσων", αλλά παράλληλα εστιάζουμε στα επίκαιρα ψηφιακά, διαδραστικά Μέσα. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, μια διδασκαλία που αξιοποιεί συστηματικά τα Μέσα μπορεί μόνο τότε να θεωρηθεί ως αποδοτική, όταν το περιεχόμενό της και η βάση στην οποία έχει οργανωθεί προσανατολίζεται σε νοηματοδοτούμενες από τους μαθητές και τις μαθήτριες αναπτυξιακές και εξελικτικές δραστηριότητες και δοκιμασίες.

Τα νέα Μέσα μπορούν να στηρίξουν τις μαθησιακές διαδικασίες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όταν οι εκπαιδευτικοί προβούν σε τεκμηριωμένο διδακτικό μετασχηματισμό της σχολικής ύλης. Ως εκ τούτου, διαμορφώνοντας οι εκπαιδευτικοί ανοικτά και καταστασιακά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνουν επίσης νέους ρόλους και τολμούν να εφαρμόσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η μετωπική δασκαλοκεντρική διδασκαλία παραμένει και σήμερα ο κανόνας σχεδόν σε όλα τα σχολεία και ότι για μια αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση των Μέσων, μόνο η διαφοροποίηση της δίνει τη δυνατότητα μιας παιδαγωγικά τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, δείχνοντας έτσι το δρόμο στο μέλλον.