Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης.

Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους, πρωτίστως τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων διδακτικών εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και δευτερευόντως τις θεωρητικές γνώσεις.
Αποσκοπεί συγκεκριμένα:
1. Στην παροχή των βασικών θεωρητικών γνώσεων για την αποσαφήνιση εννοιών και θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την ενεργή μάθηση για καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα από την παραδοσιακή μάθηση 
2. Στην αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα ως παρωθητικό μαθησιακό ερέθισμα, καθώς και των θετικών και αρνητικών ενισχυτών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
3. Στην προσφορά γνώσεων με πρακτική αξιοποίηση συγκεκριμένου μοντέλου (αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό), για την ανάπτυξη μαθημάτων.
4. Στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με ελεύθερο λογισμικό διαδραστικών πινάκων (OpenSankore).
5. Στη δημιουργία – παραγωγή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σεναρίου ή/και πολλών μικρότερων εκπαιδευτικών σεναρίων.