Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπηρεσιών Web 2.0. Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες γύρω από το Web 2.0, τις κατηγορίες των υπηρεσιών του, τους τρόπους χρήσης τους αλλά και την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η πρακτική εξάσκηση (hands on training) των συμμετεχόντων στη χρήση, την παραμετροποίηση και τη γενικότερη αξιοποίηση των υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων διδακτικών σεναρίων. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε 3 διδακτικές ενότητες κάθε μία από τις οποίες εξετάζει και μία από τις 3 σημαντικότερες κατηγορίες των υπηρεσιών Web 2.0 που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση (υπηρεσίες συνεργασίας και επικοινωνίας, υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου και υπηρεσίες παρουσίασης και διαμοιρασμού). Στην πρώτη Διδακτική Ενότητα θα γίνει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Web 2.0, στις σημαντικότερες κατηγορίες υπηρεσιών του και στους τρόπους αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση, ενώ θα εξετασθούν αναλυτικότερα οι υπηρεσίες συνεργασίας και επικοινωνίας και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ιστολογίων (blog), wiki, κοινωνικής δικτύωσης, τηλεδιάσκεψης και διαμοιρασμού αρχείων. Στη δεύτερη Διδακτική Ενότητα θα εξετασθούν οι Web 2.0 υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, δημιουργίας ιστοεξερευνήσεων (webquest), εννοιολογικής χαρτογράφησης και χρονογραμμών, δημιουργίας κουίζ και δημιουργίας κόμικς και 3D animation. Στην τρίτη Διδακτική Ενότητα θα εξετασθούν οι Web 2.0 υπηρεσίες παρουσίασης και διαμοιρασμού και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες δημιουργίας πολυμεσικών παρουσιάσεων, φιλοξενίας και διαμοιρασμού παρουσιάσεων, δημιουργίας και διαμοιρασμού ηχητικών αρχείων (podcasting), δημιουργίας ιστοσελίδων και δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου (e-portofolio) μαθητών