Διά βίου Μάθηση. Εκπαίδευση Ενηλίκων και η ιδιαίτερη συμβολή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Διά βίου Μάθηση. Εκπαίδευση Ενηλίκων και η ιδιαίτερη συμβολή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Σοφός, Α. Τσάρπα, Ι. (2024). Διά βίου Μάθηση. Εκπαίδευση Ενηλίκων και η ιδιαίτερη συμβολή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης.

Στο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσεται η έννοια της Δια Βίου Μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η ιδιαίτερη συμβολή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές για το διδακτικό μετασχηματισμό και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.  Το σύγγραμμα απαρτίζεται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το εφαρμοσμένο μέρος αντίστοιχα. Στο θεωρητικό μέρος συναντάται το πρώτο κεφάλαιο, όπου εξετάζεται η Δια Βίου Μάθηση, το δεύτερο κεφάλαιο με την εκπαίδευση ενηλίκων και το τρίτο κεφάλαιο για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Στο εφαρμοσμένο μέρος εμπεριέχεται το τέταρτο κεφάλαιο σχετικά με μεθόδους και τεχνικές για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, το πέμπτο κεφάλαιο για την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, το έκτο κεφάλαιο με τεχνικές διδασκαλίας στη μη τυπική εκπαίδευση, το έβδομο κεφάλαιο με πρόσθετες τεχνικές διδασκαλίας και τέλος το όγδοο κεφάλαιο με βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό της διδασκαλίας.

 Το παρόν σύγγραμμα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και στη Δια Βίου Μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. 

 
Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ
 
Για τα βιογραφικά των συγγραφέων, πατήστε εδώ