ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Applied Didactics of Media Education (Internship)

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εστιασμένες γνώσεις στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών για τη διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό και στοχεύει στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στη βάση τεκμηριωμένων παιδαγωγικά προδιαγραφών:

 •  Θεωρία σχεδιασμού για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Θεωρία κινήτρων

Το περιεχόμενο που θα τύχει επεξεργασία θα σχετίζεται μα τις θεματικές: α) κινηματογράφος, β) ντοκιμαντέρ, γ) ρεπορτάζ.

Οι φοιτητές ανά ζεύγη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που θα περιέχει:

 • Ένα εκπαιδευτικό κείμενο 10 σελίδων σύμφωνα με τη θεωρία
 • Ένα εκπαιδευτικό tutorial
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητές και φύλλα εργασίας
 • Ασκήσεις για την αυτοαξιολόγηση
 • Σχολιασμένο συμπληρωματικό υλικό (URL  με βίντεο, παράλληλα κείμενα, θεματικές ιστοσελίδες)
 • Μετασχολιασμό του εκπαιδευτικού πακέτου

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

σε επίπεδο γνώσεων:

 • να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό υλικό μου στη βάση της θεωρίας κινήτρων

σε επίπεδο ικανοτήτων:

 • να σχεδιάζουν την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στη βάση εκπαιδευτικών θεωριών
 • να σχεδιάζουν την παραγωγή εκπαιδευτικών φροντιστηριακών βίντεο
 •  να αξιολογούν την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και των φροντιστηριακών βίντεο στη βάση κριτηρίων

σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να δημιουργούν εκπαιδευτικά tutorial
 • να παραγάγουν εκπαιδευτικό υλικό για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις):

Η επιτυχής παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων Β

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

   Σημειώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Πρόκειται για εργαστηριακή εφαρμογή γνώσεων και παραγωγή πραγματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διαδικτυακή εκπαίδευση

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού πακέτου είναι:

 

1. Εκπαιδευτική αξία ηλεκτρονικού κειμένου 1-30 μονάδες

 • Πόσο συμβατό είναι με τη μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;
 • Επίπεδο εμπλοκής για το μαθητή να εισέλθει στην εμπειρία μάθησης, σύμφωνα με τη θεωρία κινήτρων;
 • Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;

2. Εκπαιδευτική αξία tutorial 1-30 μονάδες

 • Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;
 • Πόσο δημιουργικό είναι το tutorial και δημιουργεί κινητά για τη μάθηση, π.χ. πρόκειται για απλή παρουσίαση, έχει διερευνητικό design κ.α.
 • Ποιότητα του tutorial, π.χ. κάμερα, μοντάζ, ποιότητα ήχου, γραφικών, επιλέγοντας τις θέσεις, τις εικόνες και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το στυλ / είδος της ταινίας.

3. Εκπαιδευτική αξία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 1-10 μονάδες

 • Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;
 • Θεματική συνάφεια, ποικιλία μιντιακών στοιχείων, σαφήνεια οδηγιών

4. Εκπαιδευτική αξία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 1-10 μονάδες

 • Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος για την ατομική μάθηση;
 • Θεματική συνάφεια, ποικιλία μιντιακών στοιχείων, σαφήνεια οδηγιών

5. Εκπαιδευτική αξία συμπληρωματικού υλικού 1-10 μονάδες

 • Ύπαρξη ποικίλων πηγών (βίντεο, θεματικές ιστοσελίδες, παράλληλα κείμενα)
 •  Ποιότητα του συμπληρωματικού υλικού, π, χ, ποιότητα σχολιασμού, θεματική συνάφεια του υλικού, διασύνδεσή του με το ηλεκτρονικό κείμενο

6. Ποιότητα παράδοσης του εκπαιδευτικού πακέτου 1-10 μονάδες

 • Ποιότητα μετασχολιασμού (θα δοθούν κριτήρια)
 • Αρτιότητά στις εσωτερικές συνδέσεις του πακέτου

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος:

Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος