Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), είτε αυτή προσφέρεται ως δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλες εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέσουν εμπειρίες μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία και αλληλεπίδραση με το τις ταινίες και το εκπαιδευτικό υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκπαιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτόνομο αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση της διδασκαλίας, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Εκπαιδευτική ταινία, εννοιολόγηση και τυπολογία
  2. Διερεύνηση του θέματος
  3. Διδακτική τεκμηρίωση
  4. Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής ταινίας
  5. Μοντέλα αφήγησης
  6. Παιδαγωγικός σχεδιασμός εκπαιδευτικής ταινίας
  7. Πρωτογενής δημιουργία ψηφιακού υλικού
  8. Επεξεργασία του ψηφιακού υλικού και μοντάζ
  9. Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικής ταινίας
  10. Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού φακέλου