Εργαστήριο για τη Δημιουργία Ψηφιακών Σεναρίων και Εκπαιδευτικού Υλικού για την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εργαστήριο για τη Δημιουργία Ψηφιακών Σεναρίων και Εκπαιδευτικού Υλικού για την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή και πρώτη γνωριμία με την Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ειδικότερα την την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε επίπεδο σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων στο περιβάλλον Moodle.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων:
• να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• να αναγνωρίζουν τις διδακτικές λειτουργίες εκπαιδευτικού υλικού και χαρακτηριστικά του,
• να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου,
• να περιγράφουν βασικές τεχνολογίες για την σχολική ΕξΑΕ και το Σχεδιασμό για τη Μάθηση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
• να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών,
• να χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες ενός συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ενός εργαλείου συγγραφής περιεχομένου.

Σε επίπεδο ικανοτήτων:
• να σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.