Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος [Workshop of development of online educational program

Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος [Workshop of development of online educational program

Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες

αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα

δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του μαθή-

ματος-εργαστηρίου (workshop) πρακτικής εξάσκησης

καλούνται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες να σχεδι-

άσουν, υλοποιήσουν, και αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα

διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το θέμα, η ομάδα στόχου, οι

μαθησιακοί στόχοι, η διδακτική προσέγγιση σε επίπεδο

λειτουργιών των ΣΔΜ, ο τύπος του εκπαιδευτικού περιε-

χομένου και τα εργαλεία συγγραφής που θα χρησιμοποι-

ηθούν θα ενταχθούν από την αρχή σε ένα ενιαίο μοντέλο

που θα έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Η

συμβουλευτική και η συνεργασία με τους διδάσκοντες

θα είναι σε συνεχή βάση και η εργασία θα είναι ατομική ή

σε ομάδες των 2 φοιτητών/τριών. Επιπλέον, στο πλαίσιο

του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα

έρθουν σε μια πρώτη επαφή και με ζητήματα διαχείρισης

έργου, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης προγραμ-

μάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης.