ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Distance Education and Lifelong Learning in LMS Environment  (Moodle)

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση  συστημάτων τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζει γνωστά συστήματα τηλεκπαίδευσης καθώς και τα υφιστάμενα καθιερωμένα ή ad-hoc πρότυπα παραγωγής μαθημάτων για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Περιλαμβάνονται, η ανάλυση, η σχεδίαση, η παραγωγή μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των πολυμεσικών στοιχείων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα παραγωγής μαθημάτων. Εξετάζονται η χρήση και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση - κατάρτιση. Μελετώνται μέθοδοι εκπαίδευσης και τρόποι βέλτιστης μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται, επίσης, τα διαθέσιμα εργαλεία για αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

σε επίπεδο γνώσεων

 • περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανοικτής εκπαίδευσης
 • αναγνωρίζουν τις διδακτικές λειτουργίες  εκπαιδευτικού υλικού και χαρακτηριστικά του, καθώς και τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού υλικού.
 • διερευνούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • να είναι σε θέση να προβούν σε εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου
 • να αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου

σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού φοιτητές  θα εξασκηθούν στα εξής

 • λογισμικό παρουσίασης (Powerpoint)
 • λογισμικό επεξεργασίας εικόνας
 • λογισμικό επεξεργασίας ταινίας
 • λογισμικό επεξεργασίας  ήχου
 • δημιουργία και επεξεργασία  κοινών αρχείων drobox
 • δημιουργία και επεξεργασία  Blog
 • δημιουργία και επεξεργασία  ιστοσελίδας
 • δημιουργία και επεξεργασία βιντεομαθήματος
 • Χρήση πλατφόρμας ασύχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων με χρήση πλατφόρμας ασύχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Εξάσκηση σε ποικίλες υπηρεσίες του Moodle LMS

 

ΠροαπαιτούμεναΔεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Σημειώσεις του διδάσκοντος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι :

Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις):

Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει ατομικά ή σε μικρή ομάδα ένα ηλεκτρονικό μάθημα σε συναφείς περιοχές με την Παιδαγωγική των Μέσων.

Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων για την παραγωγή υλικού

Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων είναι η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ή εργασιών που ανέλαβε κάθε φοιτητής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος