ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Pedagogical uses of the Cinema, Reportage, Documentaries  and the Internet in the educational process - Media Literacy

Περιεχόμενο μαθήματος:

Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους ο ρόλος των Mέσων αποκτά παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, την αγωγή, την μάθηση καθώς επίσης και για την εκπαίδευση ενηλίκων (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση). Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικής των Μέσων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές ενότητες:

Γενικά Θέματα

 • Παιδαγωγική των Μέσων, ιστορική εξέλιξη και θεωρητικά μοντέλα και πεδία αντικειμένου
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις του γραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy)
 • Ένταξη Φορητών Υπολογιστών στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική διαδικασία,  διαχείριση σχολικών μονάδων και ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας

 

Ειδικά Θέματα

 • Μέθοδος ανάλυσης κινηματογραφικών ταινιών
 • Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία
 • Δημιουργία ρεπορτάζ
 • Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
 • Δομημένη ιστοεξερεύνηση
 • Κριτήρια αξιολόγησης apps στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης σχολικών ιστοτόπων
 • Ασφαλές διαδίκτυο, νομοθετικά και ηθικά ζητήματα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (200-500 λέξεις):

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

σε επίπεδο γνώσεων:

 • οριοθετούν την Παιδαγωγική των Μέσων και να περιγράφουν τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους,
 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους στόχους της Αγωγής στα Μέσα (Media Education)
 • να γνωρίζουν τρόπους αξιοποίησης μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία:
  •  κινηματογραφικής ταινίας
  • Ραδιοφωνικού ρεπορτάζ
  • Τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ
  • Διαδικτυακής διερεύνησης
  • Αναγνωρίζουν τεκμηριωμένα  επιβλαβή και παράνομα μιντιακά περιεχόμενα

σε επίπεδο ικανοτήτων:

 • να σχεδιάζουν τη δημιουργία μιντιακών παραγωγών

σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να δημιουργούν πειραματικά μιντιακά προϊόντα για τη διδασκαλία στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων

Προαπαιτούμενα:

Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα):

 • Σοφός, Α, Βρατσαλης, Κ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των νέων Μέσων στην εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: ΙΩΝ.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 • Σοφός, Α, Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Σοφός, Α. (2009) (Επιμ.). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση μιντιακής ικανότητας και για ένα ασφαλές διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης
 • Kron, F. Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών, Αθήνα: Gutenberg 
 • Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Επιμέρους άρθρα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι :

Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασίας. Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων είναι:

1.     Συμμετοχή των φοιτητών στις εβδομαδιαίες συνεδρίες

2.     Ολοκλήρωση της παραδοτέας γραπτής εργασίας σε ένα θέμα που απαρτίζεται από τρία μέρη:

a.      Κείμενο γραπτής εργασίας (σε Word, περίπου 12 σελίδων)

b.     Παρουσίαση PowerPoint (Οι διαφάνειες θα περιέχουν εικόνες, σύμβολα ή λέξεις κλειδιά, ενώ το περιεχόμενο της παρουσίασης θα τοποθετείται ως κείμενος τις σημειώσεις της ηλεκτρονικής παρουσίασης)

c.      Εκπόνηση δραστηριοτήτων (ασκήσεις) διαφορετικών μορφών (4-6), π.χ. σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού λάθους, επί του κειμένου που μελετήθηκε

3.     Παρουσίαση του θέματος στην μάθημα (διάρκεια περίπου 15 λεπτών) PowerPoint

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος:

·       Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος

·       Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία σε χώρο του Π.Α.