20013 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία / Pedagogical Use of New Media in the Educational Process

20013 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία / Pedagogical Use of New Media in the Educational Process

Σύνδεσμος προς το βιβλίο.

Τα άρθρα του τόμου κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ενότητες γνωστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται: α) με θεωρητικές προσεγγίσεις που διαμορφώνονται στον παιδαγωγικό διάλογο «Νέα Μέσα και Παιδαγωγικά Ζητήματα», β) με την αξιοποίηση των τριτογενών μέσων «κλασικά Μέσα (κινηματογράφος, τηλεόραση και βίντεο) στην Εκπαίδευση», γ) με τη συμβολή των Ειδικών Διδακτικών «Διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων στη διδασκαλία» και δ) με ερευνητικές εργασίες που παραπέμπουν σε επίκαιρα ζητήματα και θέματα εφαρμογής που συζητούνται έντονα στον παιδαγωγικό διάλογο και σίγουρα στο μέλλον θα αποτελέσουν πεδίο ακόμη πιο συστηματική έρευνας «Νέα Μέσα, Νέες Προοπτικές» αναφέρεται κυρίως.

Ο ανά χείρας τόμος απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Βαθμίδας (επιμόρφωση και μετεκπαίδευση), σε πολλαπλασιαστές από τον τομέα της Παιδαγωγικής των Μέσων.