Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης [Online distance education]

Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης [Online distance education]

Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης

στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα-

τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο

βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα,

οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠΕ

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να απαντήσουν με

επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να χρησι-

μοποιούν τις τεχνολογίες του διαδικτύου (Web 1.0 και

Web 2.0) στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι σε αρχές του

παιδαγωγικού σχεδιασμού. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυ-

νατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές

γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο πεδίο της Παιδαγωγικής

και ποιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το

μάθημα δομείται σε δύο μέρη: α) σε ένα θεωρητικό και

β) σε ένα ειδικό πλαίσιο αναφοράς.

Στο πρώτο διευκρινίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, παρουσιάζονται λειτουργίες του εκπαιδευτικού υλικού, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για  τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης,

μεθοδολογίες σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος.

Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα διδακτικής

μεθοδολογίας για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθή-

ματος. Παρουσιάζονται διδακτικά μοντέλα με διακριτές

θεωρητικές προσεγγίσεις.

οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠE Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης
στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα-
τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο
βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα,
οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠΜε δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης
στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα-
τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο
βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα,
οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠ