Σχεδιασμός & Υλοποίηση Σχολικών Ιστοτόπων

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Σχολικών Ιστοτόπων

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως, θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά: με τη δομή, το περιεχόμενο, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση σχολικών ιστοτόπων, όπως και την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά την χρήση και αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την παραγωγή σχολικών ιστοτόπων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται τόσο η θεωρητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις τεχνολογίες του διαδικτύου, στη δομή, στις αρχές ποιότητας, στα είδη του περιεχομένου και των υπηρεσιών των σχολικών ιστοτόπων, όσο και η πρακτική (hands on) εξάσκηση στη δημιουργία ιστοτόπων μέσω εργαλείων και εφαρμογών ανοικτού λογισμικού