ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
  1. Fjeld, M., Lauche, Kr., Bichsel. M.,Voorhorst. Fr., Krueger H. & Rauterberg. M. (2002). Physical and Virtual Tools: Activity Theory Applied to the Design of Groupware. Computer Supported Cooperative Work 11: 153-180. ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.hcirn.com/ref/reff/fjel 02.php. Ανακτήθηκε στις 30/10/2010.
  2. Κοκκινίδη Χ., Κουτσούγκουλος Ι., Παπαδοπούλου Κ., Πασχαλίδου Μ. (2008).   Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)  https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1274 Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
Πίσω