Παιδαγωγική και Διδκατική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY

Παιδαγωγική και Διδκατική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY

Περιεχόμενο μαθήματος:

Με δεδομένο ότι η ένταξή των νέων Μέσων στην εκπαίδευση και η θεσμική κατοχύρωση του μιντιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  απαντήσουν με μια επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τα Νέα και Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι στη αρχή του παιδαγωγικού σχεδιασμού. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο πεδίο της Παιδαγωγικής και ποιο συγκεκριμένα στη διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επεξεργαστούμε τις εξής θεματικές:

 • Παιδαγωγική Επιστήμη, Παιδαγωγική των Μέσων, Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες μιντιακών στόχων.
 • Μεθόδευση Διδασκαλίας
 • Ψηφιακή αφήγηση
 • Κινηματογράφος και εκπαίδευση
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Διαδραστικός Πίνακας

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (200-500 λέξεις):

Η εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων με δραματικό ρυθμό.  Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης καλούνται οι εκπαιδευτικοί να  απαντήσουν με μια επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τα Νέα και Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι στη αρχή του παιδαγωγικού σχεδιασμού. Η διδασκαλία παρέχει θεωρητική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

 • οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τη σχέση της με την Παιδαγωγική των Μέσων και να περιγράφουν τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους
 • γνωρίζουν τη σχετική στοχοθεσία (ΔΕΠΠΣ) για την αξιοποίηση των Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • γνωρίζουν μεθοδολογία σχεδιασμού ηλεκτρονικού υλικού και με βάση τη μεθοδολογία αυτήν να σχεδιάζουν διδασκαλίες και να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την μικτή μάθηση (blendend learning)
 •  γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά σύγχρονων διδακτικών μεθόδων αξιοποιώντας ψηφιακά Μέσα για να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό π.χ. "inverted classroom model", το διαδραστικό πίνακα, για να εφαρμόσουν ηλεκτρονική διδασκαλία
 •  γνωρίζουν τις αρχές της Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσα από την ανάλυση εκπαιδευτικών δομών και σχολικών μονάδων
 • παρατηρούν με συγκεκριμένα ερευνητικά εργαλεία και να αναλύουν τη διδασκαλία με τη χρήση νέων Μέσων, μέσα από παρακολουθήσεις σε σχετικές τάξεις του δημοτικού σχολείου
 • αναγνωρίζουν τη βασική δομή ερευνητικών εργασιών και να στοχάζονται πάνω στη μεθοδολογία επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών
 • σχεδιάζουν σύντομες διδασκαλίες με βάση τη μεθοδολογία και να στοχάζονται πάνω στο σχεδιασμό.

 

Προαπαιτούμενα (έως 50 λέξεις):

Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 •  Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
 • Σοφός, Α., Κώστα, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και Βοηθήματα.
 • Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης
 • Σοφός, Α./Kron, F. (2010): Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση των Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Kron, F. (2012), Σοφός, A. (Επιμ.). Βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα. ΙΩΝ.
 • Βοσνιάδου Σ. (2006), Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Αθήνα: Gutenberg.
 • Βοσνιάδου Σ. (2006), Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, Αθήνα: Gutenberg.
 • Buckingham, D. (2008), Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
 • Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Αθήνα:  Μεταίχμιο.
 • Μακ Κουεϊλ, Ν., Βινταλ, Σ. (1993), Μοντέλα Επικοινωνίας, Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Luhmann N. (2003), Η πραγματικότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Maletzke, G. (1991), Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα: Παπαζήση.
 • Σολομωνίδου Χ.(2006), Νέες Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Τσαρδάκης, Δ. (1983), Ο άνθρωπος στα δίχτυα της Manipulation, Αθήνα: Σκαραβαίος.
 • Σοφός, Α. (2005), Quid est hoc? Οι Έννοιες της Ικανότητας και της Δεξιότητας που  σχετίζεται με τα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Χατζηδήμου Δ., Βιτσιλάκη Β. (Επιμ.): Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. ΙΑ΄ Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 248-254. Ρόδος: Αδελφοί Κυριακίδη.

Χρήστου, Ι. (2007), Παιδί και ηλεκτρονικό παιχνίδι, Αθήνα: Ταξιδευτής.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασία θα δημιουργηθούν ομάδες των 5 μέχρι 6 ατόμων με στόχο να δημιουργηθούν συνολικά 10 ομάδες. Κάθε ομάδα θα εργαστεί σε τέσσερις θεματικές περιοχές και θα εκπονήσει αντίστοιχα 4 εργασίες, οι οποίες θα παραδοθούν ως γραπτές εργασίες και θα παρουσιαστούν σύντομα (διάρκεια 15 λεπτών). Λεπτομερείς οδηγίες θα συζητηθούν στο μάθημα.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

 • Αξιολόγηση της ποιότητα της συμμετοχής σε δραστηριότητες του μαθήματος
 • Αξιολόγηση της εκπόνησης των εργασιών και παρουσιάσεων της ομάδας.

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τρόπος παράδοσης μαθήματος:Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος