Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο/Use of audiovisual media in the modern school

Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο/Use of audiovisual media in the modern school

Παπαδημητρίου, Σ., Σοφός, Α. (2022). Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: ΕΚΟΜΕ. https://www.ekome.media/wp-content/uploads/Papadimitriou_Sofos_AV_Media_in_Classroom_Guide.pdf

Το ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να μεταφορτωθεί.

οπτικοακουστικών μέσων
στο σύγχρονο σχολείο