Ψηφιακός Γραμματισμός σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις

Ψηφιακός Γραμματισμός σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις

Το μάθημα εστιάζει στον ρόλο των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που έχει διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται, είναι πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ, για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης, την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, αλλά και για τη διαπραγμάτευση των επίκαιρων προκλήσεων για την εκπαίδευση, όπως η ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση, η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού κ.α.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος χωρίζονται σε τρία μέρη.

Το πρώτο μέρος επεξηγεί έννοιες και αρχές που είναι βασικές για την κατανόηση της θεματολογίας και περιέχει τα ακόλουθα:

 1. Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 2. Ψηφιακός γραμματισμός
 3. Ψηφιακό χάσμα
 4. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

 

Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε εκπαιδευτικές διαθεματικές και διεπιστημονικές παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, κυρίως παιδιών προσφύγων. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Λογισμικά για μαθητές πρόσφυγες για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στην επικοινωνία με το περιβάλλον που ζουν
 2. Google Earth: για την επεξεργασία διαδρομών και δημιουργία προσωπικών χαρτών
 3. Επεξεργασία βίντεο και screencast-o-matic: για την αυτοπαρουσίαση
 4. Animation και Ψηφιακή αφήγηση: για την παρουσίαση μιας ιστορίας
 5. Ψηφιακό οργανόγραμμα: για την αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία
 6. Υποτιτλισμός και μεταγλωττισμός: για την ενεργή επεξεργασία ταινίας

 

Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται σε νομικές ρυθμίσεις γύρω από το διαδίκτυο που σχετίζονται με την θεσμικά και κοινωνικά αποδεκτή, ασφαλή χρήση του:

 1. Ρατσισμός και ξενοφοβία
 2. Ψηφιακή παρενόχληση

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
 •  την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ
 • τις κατηγορίες του ψηφιακού γραμματισμού για την κοινωνία του 21ου αιώνα
 • τους παράγοντες που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα και την κοινωνική ανισότητα,
 • τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής επικοινωνίας που σχετίζονται με την ξενοφοβία και το ρατσισμό.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

 • στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου
 • στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ειδικά σχεδιασμένων για  πρόσφυγες μαθητές
 • στη δημιουργία ψηφιακών παραγωγών και στην επεξεργασία τους με ειδικά λογισμικά (εικόνας, ήχου κ.α.)

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:

 • στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και
 • στη βελτίωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης

ά Περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις