Αρχείο άρθρων

HOMESCHOOL

2012-10-12 08:51
Ray, B. (2011a). Careful Study Finds Homeschool Advantage: A Review of Martin-Chang, Gould, and Meuse, 2011. National Home Education Research Institute. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.nheri.org/HomeschoolAdvantage.pdf (20/3/2012). Ray, B. (2011b). 2.04 Million Homeschooled...

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2012-10-12 08:39
Project to Investigate Improving Literacy and Numeracy Outcomes of Distance Education Students in the Early Years of Schooling Τόμος Α: https://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/DE1EBDC4-7BC1-4BB9-8CFC-F4B50D75E47C/7978/DESTVol1.pdf και Τόμος Β: Dole, S., Yelland, N., Latham, G., Fehring, H.,...

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ VIRTUALSCHOOL

2012-10-12 08:39
https://www.wested.org/online_pubs/virtualschools.pdf (a study of virtual school  in the United States ) Clark, T. (2000). Virtual High Schools: State of the States. A Study of Virtual High School Planning and Operation in the United States. U.S.A.: Center for the Application of...

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING ΚΑΙ ΑΕΞΑΕ)

2012-10-12 08:38
Belawati, T. & Zuhairi, A. (2007). The Practice of a Quality Assurance System in Open and Distance Learning: A case study at Universitas Terbuka Indonesia (The Indonesia Open University). International Review of Research in Open and Distance Learning 8(1). Retrieved on 26 April, 2010 from...

EDUCATIONAL TELEVISION AND VIDEO

2012-10-12 08:37
Karunanayaka, S. & Wijeratne, R. (2005). Educational Media in Sri Lanka. In : U. Reddi & S. Mishra (Εds.), Educational media in Asia (pp. 55-66). Vancouver: Commonwealth of Learning. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.col.org/PublicationDocuments/pub_PS_EdMedia_Asia.pdf...

PODCASTING

2012-10-12 08:36
Meng, P. (2005). Podcasting and vodcasting: A white paper. Definitions, discussions, & implications. Retrieved 2010, November 28, from https://www.wssa.net/ WSSA/SocietyInfo/ProfessionalDev/Podcasting/Missouri_Podcasting_White_Paper.pdf Read, B. (2007). How to Podcast campus lectures....

ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
Φιλιππίδη Α., Κόμης Β., & Τσέλιος Ν. (2010). Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση Moodle.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
Fjeld, M., Lauche, Kr., Bichsel. M.,Voorhorst. Fr., Krueger H. & Rauterberg. M. (2002). Physical and Virtual Tools: Activity Theory Applied to the Design of Groupware. Computer Supported Cooperative Work 11: 153-180. ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.hcirn.com/ref/reff/fjel 02.php....

OPEN AND DISTANCE EDUCATION

2012-10-12 08:34
Goodyear, P.,(1999). Pedagogical frameworks and action research in open and distance learning. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL). ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.eurodl.org/ . Ανακτήθηκε στις 30/10/2010. Thurmond, V., Wambach, K. (2004). Understanding...

E-LEARNING IN EDUCATION

2012-10-12 08:33
Παπαδάκης Σ., Παπαρρίζος Κ., & Ρώσσιου Ε. (2006). Αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)...