Παλαιότερα Ερευνητικά Προγράμματα

Language Awareness ( Γλωσσική ευαισθητοποiηση)

Διεθνές Projekt των Πανεπιστημίων Mainz, Cambridge και Αιγαίου για την Εξέταση και Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στη Γλώσσα στους Μαθητές στο πλαίσιο της Διδασκαλίας. Εδώ κεντρικό ρόλο κατείχαν τα Μέσα π.χ. η Γλώσσα, το Παιχνίδι και ιδιαίτερα ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και το Διαδίκτυο.

 

Fachdidaktische Ausbildung von Studierenden für das Lehramt an Gymnasien für den Einsatz interaktiver Medien im Unterricht (Ειδική διδακτική εκπαiδευση των σπουδαζόντων για καθηγητeς γυμνασίου με σκοπo την εισαγωγή διαδραστικών Μeσων στη σχολική διδασκαλία)

Projekt ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο του Mainz και τα Γυμνάσια της Περιοχής. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου επιλέχθηκαν τα μαθήματα Βιολογία, Αγγλικά, και Αισθητική Αγωγή. Η ομάδα εργασίας Sozialisation, Schule und Medien@rbeit διεξήγαγε την παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγηση του Projekt.

 

Jugendmedienschutz (Προστασία των νeων στο διαδiκτυο)

Αυτό το Projekt είναι μια συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση των 16 Υπουργείων Νεότητας των ομοσπονδιακών κρατιδίων και της AG: „Sozialisation, Schule und Medien@rbeit“ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του πανεπιστημίου του Mainz. Το Projekt έχει αναγνωριστεί και σαν πρακτική εξάσκηση για τους φοιτητές της παιδαγωγικής. Για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων αναπτύχθηκε ένα ειδικό Curriculum . Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης παρέχονται στους φοιτητές θεωρητική υποστήριξη και πρακτική φροντίδα. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην πρακτική άσκηση χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό ότι διαθέτουν τις βασικές γνώσεις για την προστασία των Νέων από τα Μέσα.

 

Medienpädagogische Lernberater (Σύμβουλος για την μαθησιακή διαδικασία με Νeα Μeσα)

Αυτό είναι ένα Projekt για την ενίσχυση της με πολυμέσα υποστηριζόμενης μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας στα σχολεία. Γι’ αυτό οργανώθηκε το θερινό εξάμηνο 2000 ένα σεμιναριακό Projekt. Συμμετέχοντες ήταν: 58 μαθητές του γυμνασίου Frauenlob στο Mainz, 15 φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής, 2 καθηγητές γυμνασίου και 2 πανεπιστημιακοί διδάσκοντες. „ Medienpädagogische Lernberater “ είναι ένα πιλοτικό Projekt για την εσωτερική δοκιμασία ενός ενσωματωμένου εκπαιδευτικού –επιμορφωτικού και μετεκπαιδευτικού προγράμματος με πολυμέσα.

 

Lernen im NetzMDer Medienwegaθηση στο Διαδίκτυο στο „M“ Ο δρομος των Μeσων)

Αυτό το Projekt είναι μια συνεργασία ανάμεσα στην AG: „Sozialisation, Schule und Medien@rbeit“ και εταιρείες της ARGE M. Σκοπός του Projekt είναι η προώθηση υποστηριζόμενης από δίκτυο μάθησης στο σχολείο. Το πρώτο στάδιο του Projekt διεξάχθηκε το 2000 με 5 δημοτικά σχολεία στο Mainz και αξιολογήθηκε.

 

Kinderklinik –Online (Παιδικh κλινικh – Online)

Σχεδιασμός παιδαγωγικής εργασίας με Μέσα στην παιδική κλινική των πανεπιστημιακών κλινικών του Mainz. Σκοπός εδώ είναι η συμπλήρωση και υποστήριξη της διδασκαλίας και του ελεύθερου χρόνου μέσω των πολυμέσων και ιδιαίτερα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της εργασίας με το διαδίκτυο. Ακριβώς η υποστήριξη της επικοινωνίας προς τα έξω μέσω των μοντέρνων Μέσων βοηθά τα παιδιά να μη χάσουν την επαφή με τη ζωή του έξω κόσμου. Αυτή μπορεί να μειώσει το πιθανό φαινόμενο του ιδρυματισμού. Το Projekt υποστηρίζεται οικονομικά από το ίδρυμα „Merkator“, αλλά η πραγματοποίηση του σταμάτησε λόγω έλλειψης προσωπικού.

 

Kinder- und Jugendklinik Online (Παιδικh κλινικhOnline στο Ινστιτούτο της Pfalz)

Σχεδιασμός παιδαγωγικής εργασίας με Μέσα στο Ινστιτούτο της Pfalz των μονάδων παιδικής ψυχιατρείας και ψυχοθεραπείας στο Klingenmünster. Σκοπός εδώ είναι η συμπλήρωση και υποστήριξη της διδασκαλίας και του ελεύθερου χρόνου μέσω των πολυμέσων και ιδιαίτερα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της εργασίας με το διαδίκτυο. Ακριβώς η υποστήριξη της επικοινωνίας προς τα έξω μέσω των μοντέρνων Μέσων βοηθά τα παιδιά να μη χάσουν την επαφή με τη ζωή του έξω κόσμου. Αυτή μπορεί να μειώσει το πιθανό φαινόμενο του ιδρυματισμού. Το Projekt υποστηρίζεται οικονομικά από το ίδρυμα „Merkator“, αλλά η πραγματοποίηση του σταμάτησε λόγω έλλειψης προσωπικού.

 

Virtuelle Lehr- und Lernumgebungen an der Universität Mainz (Εικονικo διδακτικo και μαθησιακo περιβaλλον στο Πανεπιστhμιο του Mainz)

Πανεπιστημιακό Projekt για την ενίσχυση εικονικών εκδηλώσεων. Στην πρώτη φάση παίρνουν μέρος τρία πανεπιστημιακά τμήματα (Παιδαγωγική, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλολογία). Η ομάδα έρευνας ανέλαβε την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος και διατύπωσε τα προτάσεις για την πανεπιστημιακή διδακτική με Νέα Μέσα.

 

InternetAG virtuelle Bildungsmaterialien (Ομaδα εργασίας στο διαδiκτυο εικονικa μορφωτικa περιεχόμενα)

Ανάπτυξη ενός παροχέα πληροφοριών στο Διαδίκτυο με λεπτομερείς ιστοσελίδες για τη διδασκαλία. Η ομάδα εργασίας έχει αναπτύξει γι’ αυτό το σκοπό κριτήρια τα οποία παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευτικούς. Η τράπεζα πληροφοριών περιλαμβάνει περίπου 200 παραδειγματικούς σχολιασμούς.

 

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΠΕΑΕΚ (Κωδικός 1246)

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το υλικό που δημιουργήθηκε χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων.

 

Ένταξη Παίδων Παλιννοστούντων Και Αλλοδαπών ΣΤΑ Σχολεία Για Την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΕΑΕΚ II (Κωδικός 8410 )

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» επιδιώκει να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία μέσα από παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις, εκπαιδευτικά μέσα, επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και την απασχόληση ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος είμαι επιστημονικός υπεύθυνος του θεματικού πεδίου:

α) Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών,

β.) Αναπαραγωγή, παραγωγή διαδικτυακού βοηθητικού υλικού,

γ) Προβολή, διάχυση, δημοσιότητα»

 

Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός 1703)

(Με απόφαση της Γ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. αντικατέστησα τον προηγούμενο Επ. Υπ. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Κόκκινο αναλαμβάνοντας την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος από την 01.08.2007)

Το Π.Π.Α.,αποτελεί επέκταση της, Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεται ήδη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος του προτεινόμενου Π.Π.Α. είναι τριπλός:

α. να καλλιεργήσει τις ικανότητες των φοιτητών/τριών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος και να τους δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν νέες δεξιότητες, ώστε να συλλαμβάνουν την εργασιακή τους δράση, όχι αποκλειστικώς συνδεδεμένη με τις υπάρχουσες δομές, αλλά να ενεργούν ταυτοχρόνως για την διάνοιξη πρόσθετων εργασιακών δυνατοτήτων.

β. να ενισχύσει την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.

γ. την επεκτείνει τις πρακτικές ασκήσεις και σε νέα επιστημονικά πεδία (π.χ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Θεωρίες Μάθησης, Κοινωνική και Παιδαγωγική Έρευνα, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κλινική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Μουσειολογία κλπ.).

 

e-Προμηθέας - Μιντιακή Ικανότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ατομική έρευνα μη χρηματοδοτούμενη)

Ο e-Προμηθέας σηματοδοτεί την αναγκαιότητα μιας «προνοητικής», και στην προκειμένη περίπτωση, μιας παιδαγωγικά θεμελιωμένης διαχείρισης των πολιτιστικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα Πειραματικά Σχολεία της Ρόδου έχει στόχο τη συστηματική στήριξη των μιντιακών ικανοτήτων των μαθητών, ενώ επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται «μονοδιάστατα» σε τεχνολογικές προσεγγίσεις των τεχνολογιών (τεχνοκεντρική προσέγγιση), αλλά να εστιάζουν σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας του ατόμου καθώς επίσης και στην ιδιαίτερη σχέση του αναπτυσσόμενου ανθρώπου με τα μέσα (ολιστική προσέγγιση).

 

Μοντέλα Οργάνωσης Πληροφοριών: Ενα Διαδικτυακό Περιβάλλον Πολυκριτηριακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Πόρων

Μιντιακη Ικανοτητα στην Πρωτοβαθμια Εκπαιδευση (Ατομική έρευνα μη χρηματοδοτούμενη)

Πρόκειται για ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης εκπαιδευτικών πόρων στο διαδίκτυο. Για την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πόρων έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται τριών ειδών κριτήρια: Λειτουργικά, Παιδαγωγικά και Διδακτικά Κριτήρια Αξιολόγησης. Συμπληρωματικά έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στο Μοντέλο της Μικρό-Ταξινόμησης ή Χρηστοκεντρικό Μοντέλο, το οποίο βασίζεται στη διαδικασία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης σε μικρό-επίπεδο.

Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΣΠΑ (Επιστημονικός υπεύθυνος)

Το προτεινόμενο Π.Π.Α. αποτελεί επέκταση της, μη χρηματοδοτούμενης, Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεται ήδη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. H πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. H φιλοσοφία του ΠΠΑ ΕΣΠΑ αποσκοπεί: 1. στη διασύνδεση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων με το επαγγελματικό πεδίο του εκπαιδευτικού, 2. στην καλύτερη γνωριμία με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και 3. στη διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

 

Κριτηρια Ποιοτητας Σχολικων Διαδικτυακων Τοπων

(Επιστημονικός υπεύθυνος Ατομική έρευνα μη χρηματοδοτούμενη)

Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 1. τη διατύπωση αρχών ποιότητας για σχολικούς ισότοπους, 2. την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια και 3. την ανάπτυξη ενός οδηγού για την παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και μεθοδευμένη ανάπτυξη Σχολικών Δικτυακών Τόπων.

Δικτυο σχολειων καινοτομίας για την προώθηση εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης με νέα Μέσα (Επιστημονικός υπεύθυνος Ατομική έρευνα μη χρηματοδοτούμενη)

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του άτυπου Εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει ξεκινήσει η οργάνωση του «Δικτύου Σχολείων Καινοτομίας» με σκοπό την προώθηση εκπαιδευτικών βιώσιμων καινοτομιών στις σχολικές μονάδες με την αξιοποίηση των Νέων Μέσων. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι:

1. Η προώθηση της συνεργασίας σχολείων και εκπαιδευτικών του δικτύου
2. Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
3. Ο διαμοιρασμός ιδεών, σχεδίων μαθημάτων, εμπειριών και η ανάδειξη δράσεων από τα σχολεία του δικτύου ως τεχνουργήματα (Artefakts) μιας πρακτικής που αφορά την χρήση των Νέων Μέσων στην εκπαίδευση και η προαγωγή της εννοίας της κοινότητας και της κοινής ταυτότητας των μελών
4. Η ερευνητική προσέγγιση όλων των παραπάνω
5. Η συμβουλευτική στήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου